Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

 

 

1. Tên phòng: Phòng Kế hoach tổng hợp

2. Liên hệ:

 Điện thoại: 0211 3847511

 Email: phongkehoachthbv@gmail.com

3. Nhân lực:

          Trưởng phòng: BSCKI. Lê Chí Thanh

Tổng số cán bộ hiện có: 05 cán bộ

          Bao gồm:

          + Bác sỹ CKI: 02

          + Cử nhân Điều Dưỡng: 02

          + Dược sỹ Đại Học 01

4. Lịch sử phát triển:

Phòng kế hoạch tổng hợp được thành lập từ những năm đầu thành lập bệnh viện.

5.Chức năng- nhiệm vụ:

5.1 Chức năng:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

           - Kế hoạch hoạt động của bệnh viện, các Khoa, Phòng.

           - Kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

- Chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

- Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

            5.2 Nhiệm vụ:

            - Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

 - Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

           - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.

           - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

           - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

           - Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

           - Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

           - Phối hợp triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho các Khoa, Phòng thực hiện.

            - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; tổ chức trích sao bệnh án phục vụ cơ quan chức năng đủ thầm quyền để giải quyết các chính sách, chế độ cho người bệnh điều trị tại bệnh viện.

              - Phối hợp với Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

             - Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

              - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh  và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

              5.3. Các hoạt động:

              -  Lập kế hoạch - Kiểm tra, giám sát công tác điều trị và tham mưu cho Ban giám đốc về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

              +  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

              + Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.

              + Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống dịch, phòng chống thiên tai…

              + Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

              + Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày thông qua hình thức chấm bình bệnh án, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

              + Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.

              + Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

              + Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

              + Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

              - Thống kê - Báo cáo:

              + Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các Khoa, Phòng dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

               + Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

               + Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

               + Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

                - Công tác thanh quyết toán Bảo hiểm y tế

                 + Phối hợp triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm cho các Viện, Khoa, Phòng thực hiện.

                 + Báo cáo, đề xuất cho cơ quan Bảo hiểm các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

                 + Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

                 +  Hỗ trợ giám định bảo hiểm y tế

                 + Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.

                 + Giải quyết những yêu cầu của người bệnh, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm… về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, in sao phim…

                 - Xây dựng lịch trực cho toàn bệnh viện. Kiểm tra các báo cáo số ngày trực của nhân viên các khoa phòng.

                 - Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

                 + Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

                 + Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.

                 + Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

- Đào tạo - Nghiên cứu khoa học:

      + Tổ chức các chương trình tập huấn. kiểm tra kiến thức và kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ hàng năm, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

+ Cử cán bộ đi đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm.

+  Triển khai, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện.

6. Các thành tích đã đạt được

6.1- Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

- QĐ số 519/QĐ-CT ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2010

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

- QĐ số 462/QĐ-CT ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2011

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

- QĐ số 439/QĐ-CT ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

 

6.2- Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen của Sở y tế Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 332/ ngày 19/8/2010 của

Sở y tế Vĩnh Phúc

2010

Giấy khen của Thành Ủy

Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 316 QĐ/TU ngày 19/01/2011 của Thành ủy Vĩnh Yên

2010

Giấy khen của Thành Ủy

Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 622 QĐ/TU ngày 19/09/2011 của Thành ủy Vĩnh Yên

2011

Giấy khen của Sở y tế Tỉnh Vĩnh Phúc

 - QĐ số 08 ngày 02/12/2012 của

Sở y tế Vĩnh Phúc

2012

Bằng khen của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 469/QĐ-CT ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2015

Bằng khen của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 449/QĐ-CT ngày 24/02/2015

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2016

Giấy khen tập thể đã có

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

 - QĐ số 123/QĐ-SYT ngày 20/01/2017 của Sở y tế Vĩnh Phúc

2017

Bằng khen của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 444/QĐ-CT ngày 01/03/2018

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2018

Bằng khen của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

- QĐ số 1653/QĐ-CT ngày 08/07/2019

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

                                                                                                                                                                                                  BSCKI. Trần Thị Hà -phòng kế hoạch tổng hợp- BVPHCN

Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Gọi cho chúng tôi
TRUNG TÂM DU LỊCH Y TẾ
Chat qua zalo
Văn phòng

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH VĨNH PHÚC

Bằng tất cả khả năng, trí tuệ và trang thiết bị hiện đại chúng tôi mong muốn mang lại sự an tâm, thoải mái nhất cho người bệnh. 

 Đội ngũ các y Bác sỹ của Bệnh viện áp dụng các công nghệ cao trong điều trị và chuẩn đoán bệnh chính xác, kịp thời, nhanh chóng

Địa chỉ: Tầng 1,9,10,11,12 Tòa nhà C, Bệnh viện Sản - Nhi, Km 9 Quốc lộ 2A, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3861211 - 0211.3847511 - 0913258255 - 0852908333 - 0915.057599

Email: benhvienphcn@gmail.com