KẾ HOẠCH “Nâng cao Y đức, công tác truyền thông Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng” trong Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
In trang

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 


Số:      /KH-BVPHCN

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Vĩnh Phúc, ngày    tháng   năm 2021

 

KẾ HOẠCH

“Nâng cao Y đức, công tác truyền thông Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnhcộng đồng” trong Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

 

 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1946/UBND-VX1 ngày 24/3/2021 về việc đôn đốc thực hiện Chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chương trình công tác của UBND tỉnh, Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 27/4/2021 của Sở Y tế về việc xây dựng Kế hoạch nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng trong ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Bệnh viện Phục hồi chức năng xây dựng Kế hoạch “Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng” năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                                                            

1. Mục đích

- Triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người dân” năm 2021 nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Vĩnh Phúc nói chung và của người cán bộ y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo Bệnh viện, các khoa, phòng chuyên môn thuộc Bệnh viện, Trưởng các khoa, phòng trong Bệnh viện, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Kế hoạch Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng” năm 2021.

- 100% các khoa, phòng triển khai việc phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch tới toàn thể viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, nghiêm túc thực hiện các nội dung trong kế hoạch, quyết tâm thực hiện đúng mục đích đã đề ra.

- Tại mỗi khoa, phòng, căn cứ tình hình thực tế, trưởng các khoa, phòng vận dụng để triển khai các nội dung trong kế hoạch này.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

II. MỤC TIÊU

            1. Mục tiêu chung

            - Nâng cao Y đức, thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh và người nhà của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng.

            - Tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh và người nhà đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

2. Mục tiêu cụ thể

            - Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ, thầy thuốc và toàn thể viên chức người lao động tại Bệnh viện về tầm quan trọng của việc thay đổi thái độ, phong cách phục vụ người bệnh và người nhà của cán bộ y tế.

            - Mục tiêu 2. Xây dựng môi trường bệnh viện, cơ quan, đơn vị thân thiện, hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.

- Mục tiêu 3. Tăng cường năng lực về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ cho cán bộ và nhân viên tại các các khoa, phòng trong Bệnh viện.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. NÂNG CAO Y ĐỨC

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Bệnh viện, tổ chức triển khai thực hiện

- Tên gọi: Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng” Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

- Thành phần: Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban, các Phó Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch công đoàn Bệnh viện làm Phó trưởng ban; thành viên Thường trực là Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các khoa, phòng chuyên môn thuộc Bệnh viện tham gia thành viên.

- Ban Chỉ đạo Bệnh viện phân công nhiệm vụ các thành viên, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện.

- Thời gian thành lập xong Ban chỉ đạo Bệnh viện để đi vào hoạt động: Trong tháng 6/2021.

 

2. Tập huấn nâng cao Y đức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế

2.1. Thành phần dự tập huấn tại Sở Y tế

- Bệnh viện cử 3-5 báo cáo viên gồm đại diện Lãnh đạo đơn vị; Chủ tịch công đoàn, trưởng phòng Tổ chức hành chính; trưởng phòng điều dưỡng; trưởng khoa khám bệnh, gửi danh sách về Sở Y tế để dự tập huấn.

- Tập huấn tại đơn vị: Báo cáo viên của Bệnh viện sau khi được Sở Y tế tập huấn sẽ về trực tiếp tập huấn lại cho toàn bộ đội ngũ cán bộ y tế tại đơn vị (lãnh đạo khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý, nhân viên hành chính, bảo vệ, trông xe). Ưu tiên tập trung tập huấn cho cán bộ y tế thuộc khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, bộ phận đón tiếp người bệnh, bộ phận hành chính (tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính như nộp, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế..), bộ phận bảo vệ, trông giữ xe, đối tượng mới tuyển dụng, hợp đồng lao động...

2.2. Tập huấn tại bệnh viện:

Nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian tập huấn:

- Nội dung: Kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với người bệnh, với nhân dân.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn trên cơ sở tham khảo kế hoạch, tài liệu của Bộ Y tế, đưa ra các tình huống giả định, các mẫu ứng xử với từng đối tượng người bệnh, khách hàng khác nhau, tại từng địa điểm khác nhau trong Bệnh viện.

- Bệnh viện rà soát, phân loại đối tượng để tập huấn, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho từng viên chức y tế với thành phần tập huấn như trên.

- Thời gian triển khai các lớp tập huấn giao tiếp ứng xử tại bệnh viện: Dự kiến triển khai trong tháng 10/2021, các báo cáo viên của Bệnh viện có trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn, giao tiếp ứng xử tại bệnh viện và được thực hiện thường xuyên hằng năm.

3. Thành lập, kiện toàn các đơn vị chăm sóc “khách hàng”

- Bệnh viện củng cố, duy trì hoạt động Tổ công tác xã hội bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế với tổ chức, biên chế theo quy định, trong đó quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ chế tổ chức, hoạt động của tổ công tác xã hội trong bệnh viện..

- Triển khai bộ phận chăm sóc “khách hàng” gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe, tập trung tại khoa Khám bệnh.

- Thời gian triển khai thực hiện: Trong tháng 6/2021.

4. Thực hiện quy định trang phục của cán bộ y tế

Bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về trang phục y tế của cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế, nhằm giúp người bệnh dễ dàng nhận biết các chức danh chuyên môn nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện; đồng thời từng cán bộ y tế cam kết nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trang phục y tế.

- Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 6/2021.

5. Tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện “đường dây nóng”

- Bệnh viện tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thông qua đường dây nóng để tôn trọng, lắng nghe, xử lý các ý kiến phản ánh, bức xúc của nhân dân.

- Kiện toàn Tổ trực đường dây nóng, bố trí, phân công cán bộ cụ thể thực hiện việc xử lý các phản ánh trên hệ thống phần mềm quản lý phản ánh đường dây nóng ngành Y tế 1900-9095, không để tình trạng quá hạn phản ánh.

- Cài đặt và sử dụng ứng dụng App Mobile trong quản lý phản ánh qua đường dây nóng 1900-9095 cho tổ trực đường dây nóng. Sử dụng tài khoản đăng nhập  và mật khẩu đơn vị hiện đang dùng trên hệ thống phần mềm phản ánh đường dây nóng ngành Y tế 1900-9095.

- Ban Chỉ đạo Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng tổ chức kiểm tra, giám sát việc công khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử với kích thước đủ lớn để người dân dễ nhận biết, được đặt tại các khoa nội trú, khoa khám bệnh trong bệnh viện hoặc phòng hành chính của đơn vị; xử lý nghiêm các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Y tế, Ban chỉ đạo tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2021 và duy trì thường xuyên.

6. Duy trì, củng cố hòm thư góp ý

- Bệnh viện củng cố, duy trì hòm thư góp ý tại vị trí đông người qua lại, nơi người bệnh và gia đình người bệnh dễ tiếp cận, tại các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng, khoa điều trị nội trú, các khoa, phòng, bộ phận triển khai dịch vụ y tế nhằm tôn trọng, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cán bộ y tế và của người dân; làm cơ sở chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ y tế.

- Xử lý kịp thời ý kiến phản ánh của người dân thông qua hòm thư góp ý theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2021 và duy trì thường xuyên.

7. Tiếp tục triển khai Đội tình nguyện “Tiếp sức người bệnh”

- Tổ công tác xã hội tiếp tục cùng với Đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức người bệnh”, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ người bệnh và người nhà người bệnh đến khám, điều trị; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ người bệnh trong lúc khó khăn, bệnh tật, góp phần làm giảm quá tải trong đón tiếp, khám bệnh cho người bệnh tại bệnh viện.

- Thời gian triển khai: Từ tháng 6/2021.

8.  Tiếp tục xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực

- Bệnh viện tiếp tục xây dựng các khẩu hiệu hoặc thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với thực tế của đơn vị theo tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo các khoa, phòng, bệnh viện đều có khẩu hiệu: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Triển khai nhiều hình thức, chú trọng tổ chức thường xuyên các hội thi cấp bệnh viện cho mọi đối tượng về quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp.

- Công đoàn Bệnh viện phát động và triển khai thựuc hiện phong trào thi đua “Tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật”; xây dựng người cán bộ y tế với “Nụ cười từ trái tim”, có thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực.

- Tại các khoa, phòng trong bệnh viện: Trưởng khoa cùng với tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức khác (Hội Điều dưỡng, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…) thảo luận, đưa ra những biện pháp cụ thể, khắc phục những hành vi ứng xử không tốt của từng cán bộ y tế trong khoa, phòng với người bệnh như: Thờ ơ, cáu gắt, hách dịch, cửa quyền, có biểu hiện gợi ý nhận tiền, quà, gây phiền hà cho người bệnh.

- Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng năm gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện và chất lượng hoạt động công đoàn  tại cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh theo Bộ công cụ đánh giá xã hội học, gắn với công tác cải cách hành chính trong Bệnh viện.

- Bệnh viện xây dựng và ban hành chế tài xử lý vi phạm cụ thể đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

- Thời giai thực hiện: Từ tháng 6/2021; sau đó định kỳ hàng tháng, đơn vị triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh và báo cáo kết quả về Sở Y tế, Ban chỉ đạo tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

9. Công tác chỉnh trang, vệ sinh các cơ sở y tế, xây dựng mô hình cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”

9.1. Mục tiêu chung và mục tiêu cthể:

- Mục tiêu chung: Đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

- Mục tiêu cthể: Bệnh viện triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp"; 100% viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sy tế được tập huấn và thực hiện các nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

9.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- Đối tượng: Tất cả viên chức, người lao động tại bệnh viện.

9.3. Nội dung thực hiện:

- Nội dung Xanh: Duy trì, trồng, bổ sung, chăm sóc cây xanh, cụ thể là:

+ Bệnh viện có sơ đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết việc trồng cây; hàng năm có bổ sung cây xanh theo kế hoạch;

+ Các khoa, phòng có cây xanh (kcả cây cảnh) và được sắp xếp phù hợp;

+ Bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu vực tiếp đón, phòng chờ, hành lang....

- Nội dung Sạch:

+ Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện, các khoa/phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi sạch sẽ.

+ Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh.

+ Có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và xà phòng, dung dịch rửa tay cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế. Phấn đấu mỗi khoa/phòng có khu vệ sinh riêng cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế.

+ Khu vệ sinh có phòng riêng cho nam, nữ; Khu vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi, sạch, không đọng nước, không trơn trượt; có sn giy vệ sinh, thùng đng rác; có bồn rửa tay và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay, có gương; có biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh, có bảng hướng dẫn rửa tay cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; có nhân viên dọn nhà vệ sinh và nhân viên giám sát thường xuyên tối thiểu ngày 2 lần và khi cần.

+ Tại các khu vực, khoa phòng, buồng bệnh: trn nhà, tường nhà sạch, không mạng nhện, rêu mốc; sàn nhà sạch sẽ, không trơn trượt, không đọng nước; hành lang, cầu thang sạch, không có rác rơi vãi.

+ Khoa, phòng, bung bệnh, nhà vệ sinh, hành lang đảm bảo thông khí và đủ ánh sáng.

+ Khu vực ngoại cảnh: sân vườn được vệ sinh, thu gom rác sạch, không có nước đọng.

+ Btrí đủ thùng rác tại sân vườn, các khoa/phòng, khu vực hành lang.

+ Người bệnh, người nhà người bệnh phối hợp với cán bộ y tế tham gia thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Nội dung Quản lý chất thải: Phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thi y tế (bao gồm cả nước thải y tế) được thực hiện theo quy định:

+ Có đủ túi, thùng đựng chất thải y tế theo quy định; phân loại đúng các loại chất thải y tế.

+ Có khu lưu giữ các loại chất thải y tế và thực hiện lưu giữ đúng quy định.

+ Cht thải rn y tế được thu gom, vận chuyn, xử lý theo đúng quy định; quản lý cht thải tái chế đúng quy định.

+ Hệ thng thu gom nước thải của cơ sở y tế kín, không có mùi hôi thối. Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn.

- Nội dung Đẹp:

+ Các khoa/phòng, trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ: B trí ghế ngi, thuận tiện cho người bệnh và người nhà người bệnh. Phòng chờ có tranh ảnh, sách, báo, ấn phẩm truyền thông về chăm sóc, gigìn sức khỏe, vệ sinh môi trường; trn nhà, tường nhà, cửa, cng, hành lang, cu thang được định kỳ sơn hoặc quét vôi sạch đẹp;

+ Sp xếp, btrí khu vực đxe cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh thuận tiện;

+ Chăn, ga gi, qun áo người bệnh, giường tủ trong các khoa, phòng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp;

+ Trang phục của cán bộ y tế, người bệnh được cung cấp đầy đủ và đảm bảo sạch sẽ, sử dụng và bảo quản trang phục y tế theo đúng quy định.

+ Có treo băng rôn khu hiệu thực hiện cơ s y tế “Xanh, Sạch, Đẹp”.

+ Thực hiện cơ sy tế “Không khói thuc lá”.

            9.4. Bệnh viện xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp.

Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 6/2021.

B. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG Y TẾ

1. Truyền thông trên trang Website của Bệnh viện:

1.1. Thực hiện các video chủ đề “Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng năm 2021.

- Nôi dung: Phản ánh hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện. Những phản hồi từ người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đi khám và điều trị  tại bệnh viện.

- Thời lượng: 15 phút.

- Phương thức thực hiện: Phòng Điều dưỡng tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.

1.2. Đưa tin, bài phản ánh tinh thần, thái độ của cán bộ y tế đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân. Phản ánh các tấm gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời gian: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021.

1.3. Tuyên truyền trên Website của Bệnh viện:

            - Nội dung tuyên truyền: Đăng tải nội dung cơ bản của Kế hoạch Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng” năm 2021, sau khi được Ban biên tập Bệnh viện phê duyệt và các văn bản liên quan đến đổi mới phong cách ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng; phản ánh gương người tốt của các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt, được người dân khen ngợi qua ý kiến trực tiếp, qua hộp thư góp ý, đường dây nóng...

            - Phương thức thực hiện: Ban biên tập viết bài đăng tải. Phòng Điều dưỡng đăng tải các nội dung này lên Website của Bệnh viện.

- Thời gian đăng báo: Từ tháng 6 - 12/2021.

2. Xây dựng kế hoạch truyền thông y tế và triển khai Kế hoạch

2.1. Xây dựng kế hoạch truyền thông y tế:

- Nội dung: Kế hoạch “Truyền thông nâng cao Y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồngnăm 2021.     

- Phương thức thực hiện: Giao phòng Điều dưỡng triển khai Kế hoạch hoạt động “Truyền thông về nâng cao Y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồngnăm 2021.

2.2. Tổ chức triển khai kế hoạch:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, tùy theo tình hình thực tế, Trưởng các khoa, phòng trong Bệnh viện vận dụng để tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch Nâng cao Y đức, công tác truyền thông y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng” tới toàn thể viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, nghiêm túc thực hiện các nội dung trong kế hoạch, quyết tâm thực hiện đúng mục đích đã đề ra.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.

C. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

            1. Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả:

            - Thành phần:

+ Ban chỉ đạo Bệnh viện kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế theo định kỳ.

- Nội dung kiểm tra:

+ Công tác triển khai kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và thực hiện nội dung kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết quả đạt được.

+ Việc triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng.

+ Phản ánh các tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu tại các đơn vị y tế trong thực hiện “Nâng cao y đức, truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng”.

- Hình thức thu nhận thông tin kiểm tra:

+ Đường dây nóng;

Hộp thư góp ý;

+ Phản ánh trực tiếp của nhân dân;

+ Thăm dò ý kiến hài lòng của người bệnh;

+ Hệ thống thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác.

+ Ban chỉ đạo các cấp thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra không thông báo trước

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 đến tháng 12/2021 và duy trì thường xuyên.

2. Công tác khen thưởng, xử lý vi phạm

Bệnh viện triển khai thực hiện:

- Xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị; đề ra các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng dưới mọi hình thức nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung “Nâng cao Y đức, truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng”, được người dân khen ngợi qua ý kiến trực tiếp, qua hộp thư góp ý, đường dây nóng...

- Xây dựng Quy chế xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị và theo quy định của pháp luật; ban hành các tiêu chí đánh giá cụ thể mức độ vi phạm, phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của pháp luật.

- Tổng hợp việc triển khai thực hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử theo phản ánh của nhân dân qua phản ánh trực tiếp hoặc các kênh thông tin, qua hộp thư góp ý, đường dây nóng, qua thanh tra kiểm tra....; cam kết kiên quyết xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm Quy tắc ứng xử, gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Công tác thông tin, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết

- Ban Chỉ đạo Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Nâng cao Y đức, truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng” về Ban Chỉ đạo Sở Y tế 06 tháng/lần.

- Ban Chỉ đạo Bệnh viện tổ chức sơ kết công tác triển khai thực hiện vào cuối năm 2021; tổ chức tổng kết hằng năm vào tháng 11 và ban hành phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm sau.

- Tổ chức Hội nghị kết, tổng kết thực hiện:

+ Nội dung: Đánh giá kết quả công tác Nâng cao Y đức, truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng” sau 06 tháng, 01 một năm thực hiện, lồng ghép vào chương trình tổng kết hoạt động chuyên môn cuối năm, đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

      + Đối tượng, phạm vi: Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết với sự tham gia của các đại biểu là Ban chỉ đạo Bệnh viện, lãnh đạo đơn vị, chủ tịch công đoàn, trưởng phòng Tổ chức hành chính, Điều dưỡng trưởng; đại diện cán bộ các khoa, phòng.

      - Số lượng: 40 đại biểu.

      - Thời gian họp: Dự kiến sơ kết tháng 12/2021; tổng kết 01 năm thực hiện vào năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức hành chính

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp, các khoa, phòng chuyên môn thuộc Bệnh viện triển khai kế hoạch tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; việc thực hiện các quy định về quản lý viên chức theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử.

- Xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch “Nâng cao Y đức, truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng”.

- Phối hợp Phòng Tài chính kế toán hướng dẫn việc dự trù, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Là đầu mối hướng dẫn các khoa, phòng triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

- Có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn thuộc Bệnh viện, giám sát việc thực hiện đường dây nóng, hộp thư góp ý; thực hiện quy tắc ứng xử, 12 điều y đức, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các khoa, phòng.

3. Phòng Điều dưỡng

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về Nâng cao Y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng năm 2021.

- Triển khai Kế hoạch hoạt động truyền thông về nâng cao Y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng năm 2021.

4. Phòng Tài chính kế toán:

- Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính dự trù kinh phí cho các lớp tập huấn theo đúng quy định của pháp luật.

            Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Nâng cao Y đức, truyền thông y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và cộng đồng” Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng trong Bệnh viện triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để b/c)

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đoàn Thanh Bình

Một số hình ảnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh

 

Tin liên quan
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 1 298
  • Tất cả: 61 535

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH VĨNH PHÚC

Bằng tất cả khả năng, trí tuệ và trang thiết bị hiện đại chúng tôi mong muốn mang lại sự an tâm, thoải mái nhất cho người bệnh. 

 Đội ngũ các y Bác sỹ của Bệnh viện áp dụng các công nghệ cao trong điều trị và chuẩn đoán bệnh chính xác, kịp thời, nhanh chóng

Địa chỉ: Tầng 1,9,10,11,12 Tòa nhà C, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, Km 9 Quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3847511 - 0913.258255 - 0915.057599

Email:benhvienphcn@gmail.com